Jurassic World: Hâkimiyet

Jurassic World Dominion

Hafta Sonu Box Office

Jurassic World: Hâkimiyet filminin hafta sonu gişe rakamları
HAFTA 1
10-12 Haziran 2022
Salon

861

Seyirci

116.755

Hasılat

₺4.818.052

Top. Seyirci

116.755

Top. Hasılat

₺4.818.052

HAFTA 2
17-19 Haziran 2022
Salon

665

Seyirci

% -42,8 66.824

Hasılat

% -42,0 ₺2.792.142

Top. Seyirci

256.937

Top. Hasılat

₺10.161.687

HAFTA 3
24-26 Haziran 2022
Salon

400

Seyirci

% -47,5 35.108

Hasılat

% -46,7 ₺1.487.994

Top. Seyirci

339.474

Top. Hasılat

₺13.419.468

HAFTA 4
01-03 Temmuz 2022
Salon

343

Seyirci

% -39,5 21.237

Hasılat

% -39,7 ₺897.593

Top. Seyirci

392.012

Top. Hasılat

₺15.493.380

Haftalık Box Office

Jurassic World: Hâkimiyet filminin haftalık gişe rakamları
HAFTA 1
10-16 Haziran 2022
Salon

861

Seyirci

190.113

Hasılat

₺7.369.545

Top. Seyirci

190.113

Top. Hasılat

₺7.369.545

HAFTA 2
17-23 Haziran 2022
Salon

665

Seyirci

% -39,9 114.253

Hasılat

% -38,1 ₺4.561.929

Top. Seyirci

304.366

Top. Hasılat

₺11.931.474

HAFTA 3
24-30 Haziran 2022
Salon

400

Seyirci

% -41,9 66.409

Hasılat

% -41,6 ₺2.664.313

Top. Seyirci

370.775

Top. Hasılat

₺14.595.787